โรงเรียนของฉัน..

ประวัติโรงเรียน

   ผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน คือ นายมังกร กุลวานิช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการ ศึกษาของคนในจังหวัดระยองและใกล้เคียง ให้มีสถานศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากนายมังกร กุลวานิชยังมีบุคคลอีกหลายฝ่ายที่สนับสนุนในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงเรียนมีนายพนัส แก้วลาย ปลัดจังหวัดระยองนายสุนทร ราชวัตร นายประวิทย์ ธรรมเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต.นาตาขวัญ และสมาชิกสภาจังหวัดระยอง ครั้นเมื่อได้สถานที่ตั้งโรงเรียนและได้รับอนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลนาตาขวัญ นายอำนวย ทั่วทิพย์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดระยองได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่เพื่อเป็น

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๕๐ปี และในขณะที่กำลังดำเนินการขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่นั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้สวรรคตในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ พอดีและเนื่องด้วยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ทางด้านการศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มขอจัดตั้ง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองขึ้น จำนวน ๑๒ โรง เขตการศึกษาละ ๑ โรง โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษาทั้งประเภทประจำและไปกลับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ขึ้นจากโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ที่ขอจัดตั้ง และได้รับพระราชทาน ชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จัดตั้งขึ้นหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาทั้งประจำและไป-กลับขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบจึงประกาศให้จัดตั้งขึ้น เขตการศึกษาละ ๑ แห่ง โดยประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นชุดแรกคือ ตำบลสวนหลวง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” และตามด้วยจังหวัด ที่ตั้งของโรงเรียนสำหรับในเฃตการศึกษา ๑๒ กรมสามัญศึกษา ได้คัดเลือกจังหวัดระยองเป็นที่ตั้งและได้แต่งตั้ง นางนงลักษณ์ สุดแสวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรกเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลนาตาขวัญ จำนวน ๑๐๙ ไร่ และที่ดินของเอกชนบริจาคอีก ๕ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๑๔ ไร่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๙
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พื้นที่ ๑๑๔ ไร่
ผู้บริหารคนแรกคือ นางนงลักษณ์ สุดแสวง ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ ดร.ทวีสิทธิ์  อิศรเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

Advertisements

ต้นโมก.

456โมกเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-12 เมตร ผิวเปลือกสีนำตาลดำ ลำต้นกลมเรียบมีจุดเล็ก ๆสีขาวประทั่วต้น แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบลำต้นไม่เป็นระเบียบใบเป็นใบเดียวออกเรียงกันเป็นคู่ ตามก้านใบลักษณะใบ เป็นรูปไข่ รี ปลายใบมนแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบบางสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ อยู่ตามปลายกิ่ง ช่อหนึ่งมีดอก 4-8 ดอก ลักษณะดอกจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดินมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวกลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่มีขนาด ประมาณ 2 เซนติเมตร ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกจะออกมาเป็นคู่ ลักษณะโค้งงอเข้าหากัน ภายในมีขี้เรียงอยู่จำนวนมาก ขนาดความยาวของฝักประมาณ 10-15 เซนติเมตร

การ์ตูนที่ชอบ โดเรม่อนน.

260px-DRMN_01 592855-topic-ix-20

เรื่อง ของเรื่องมันก็เริ่มจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แสนจะขี้เกียจ เรียนก็ไม่เก่ง และไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ก็คือเด็กชาย โนบิ โนบิตะไงล่ะ แต่ละวัน โดนเพื่อนแกล้ง ครูตี แม่ดุ ไม่เว้นวัน ช่างน่าสงสาร แล้วต่อไปจะเป็น ผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างไร ดังนั้น เชวาชิ เหลนของเหลนของ โนบิตะจึงส่งหุ่นยนต์จากโลกอนาคต รูปร่าง เหมือนแมวตัวอ้วนกลม ตัวหนึ่ง และ เขาก็คือโดเรม่อน โดเรม่อน มาจากศตวรรษที่ 22 ถูกส่งมาเพื่อคอยช่วยเหลือโนบิตะ ให้พ้นจากความยากจน และการแต่งงานกับไจโกะ น้องสาวผู้แสนน่าเกลียดของไจแอนท์ หลังจากที่โดเรม่อนโผล่ออกมาจากลิ้นโต๊ะหนังสือของโนบิตะ เรื่องราวการผจญภัยต่างๆ ก็เริ่มต้นขึ้น

 

ส่วนหุ่นยนต์แมวตัวเล็กๆสีเหลืองน่ารัก นั้นก็คือน้องสาวของ โดเรม่อน ชื่อ โดเรมี่เป็นหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าพี่ชายเยอะเลย ใจดีและรักพี่ชายมาก

 

โดเรม่อน มี บุคลิกลักษณะเหมือนมนุษย์หลายอย่าง เช่น ชอบกินขนมโดรายากิ ที่ทำจากถั่วแดงและแป้งหวาน โดเรม่อนมีกระเป๋าหน้าท้อง ซึ่งเชื่อมต่อกับศตวรรษที่ 22 กระเป๋า4มิติ ที่เชื่อมโยงระหว่างโลกปัจจุบันและอนาคตได้ ในนั้น เต็มไปด้วยของวิเศษมากมาย ซึ่งจริงๆแล้วเป็นแค่ของเล่น ของเด็กๆ ในอนาคตเท่านั้นเอง ของวิเศษเหล่านี้ ช่วยให้ชีวิตประจำวันของโนบิตะ ดีขึ้น ไม่ต้องถูกรังแก แต่เขามักจะใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องบ่อยๆ และก็มักจะหาเรื่องวุ่นวายมาให้โดเรม่อน บ่อยๆด้วย ทำให้เกิดความวุ่นวายโกลาหล เพื่อนๆของ โนบิตะก็เป็นเพื่อนกับโดเรม่อนเหมือนกัน ทุกคนรักโดเรม่อน และมักจะมาเล่น สนุกกับเครื่องมือต่างๆ ที่โดเรม่อนเอาออกมาใช้เสมอๆ ……

 

การสมัคไลค์

สิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในการสมัครไลน์

ขั้นตอนในการสมัครไลน์นั้น สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ
1.มือถือที่รองรับโปรแกรมไลน์
2.เบอร์มือถือส่วนตัว
3.ระบบอินเตอร์เน็ต /wifi /แพคเกจอินเตอร์เน็ต
4.อีเมล์ส่วนตัวที่ให้อยู่เป็นประจำ เช่น Hotmail,Gmail,Yahoo

 

เงื่อนไขในการสมัครง่ายๆ

สิ่งที่ทุกคนควรรู้ก่อนจะสมัครไลน์
1.ไม่ควรให้ผู้อื่นสมัครไลน์ให้ ถ้าไม่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง
2.ไม่ควรใช้มือถือและเบอร์มือถือผู้อื่นในการสมัครซึ่งไม่ใช่ของส่วนตัวเราเอง
3.ไม่ควรใช้รูปถ่ายผู้อื่นขึ้นบนรูปโปรไฟล์ไลน์ของตัวเอง อาจโดนแบบอ้างสิทธิส่วนบุคคลได้
4.ไม่ ควรใส่หมายเลยโทรศัพท์ผู้อื่นในการกรอกเพื่อรับรหัสโค้ดลับ เพราะอาจเป็นการบุกรุกสิทธิส่วนบุคคลได้ หากจับได้ หมายเลขของคุณอาจถูกตรวจสอบและถูกระงับการใช้งานในเวลาต่อมา
5.ไม่ควรแอบอ้างสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

ขั้นตอนการสมัครไลน์

1.ติด ตั้งแอพพิลเคชั่นของผู้ให้บริการก่อนและสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานในการ ดาวน์โหลด Apps ต่างๆ เช่น Line โดยให้เข้าไปที่ apps แล้วทำการค้นหา